consultoria

La valoració exhaustiva de totes les alternatives respecte a que tipus d’estructura o fonamentació realitzar, l’elecció del procés constructiu, així com l’estudi dels elements auxiliars, des de apuntalaments o ancoratges a bastides, és fonamental per arribar a la millor solució possible.

MINOLTA DIGITAL CAMERAMINOLTA DIGITAL CAMERA

En rehabilitació i consolidació d’estructures és també bàsic valorar les diferents opcions i assessorar al client com és la que millor s’adequa al seu problema, fent una diagnosi de l’estructura i valorant totes les opcions..

oferim:

- Assessorament a clients en aspectes referents a inici de projecte: tipologies estructurals, tipologies de fonamentacions, informes previs etc..

- Desenvolupament de projectes de noves estructures en fase de:

  • Anvantprojecte

  • Projecte Bàsic

  • Projecte Executiu

- Desenvolupament de projectes de rehabilitació:

  • Diagnosi de rehabilitacions estructurals

  • Projectes de reforç i consolidació estructural

  • Inspeccions i informes de seguretat

- Participació en fase d’obra, estructura i fonamentació:

  • Adreça d’obra completa en fase d’estructura i fonamentació

  • Assessorament en fase d’estructura i fonamentació.

  • Consultes o visites d’obra puntuals en fase d’obra.

  • Consultoria d’estructures fonamentacions i rehabilitació.

DSCN0784